star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Khoa Tiếng Nhật - Đại học Duy Tân

Văn phòng

P-513 - K7/25 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Số Điện thoại

(+84)2363.827111 (Ex.526)

Email

khoatiengnhat@duytan.edu.vn

Liên hệ

Liên hệ Chúng tôi