star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Lịch thi


Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 37 (chính thức)


Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 37 (chính thức)

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (chính thức)


Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (chính thức)

Xem thêm

Lịch thi KTHP GDTC HK 2 2022-2023 Tuần 34 (chính thức)


Lịch thi KTHP GDTC HK 2 2022-2023 Tuần 34 (chính thức)

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (dự kiến)


Lịch thi KTHP HK2 2022-2023 Tuần 35--36 (dự kiến)

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK1 2022-2023 Tuần 24--26 (chính thức)


- Sinh viên cần hoàn thành học phí trước khi thi và phải mang theo thẻ sinh viên mới được vào phòng thi. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ với Khoa và Phòng Đào tạo để được giải đáp

Xem thêm

Lịch thi KTHP HK Hè 2021-2022 Tuần 50 (dự kiến)


Lịch thi KTHP HK Hè 2021-2022 Tuần 50 (dự kiến)

Xem thêm