star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình Đào tạo

Tiếng Nhật Biên Phiên Dịch

Trong thực tế khi muốn làm việc tại các công ty Nhật Bản, thành thạo ngôn ngữ Nhật là một điều kiện tất yếu. Tuy nhiên, để có thể làm tốt công việc này,...

Tiếng Nhật Du Lịch

Khi đi làm, bạn sẽ thấy rằng trình độ ngoại ngữ có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển nghề nghiệp cũng như thăng tiến của bạn. Vậy nếu...