Khoa Tiếng Nhật thuộc Trường Ngoại Ngữ - Đại học Duy Tân ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Tin tức

Cơ sở vật chất

Đối tác Toàn cầu

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.